• White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

 

 

Av. de la Torre Blanca, 57

Sant Cugat del Vallès

+34 935 543 000

 

www.esadecreapolis.com

Carlos Raúl de Pablos Pérez

“Un sistema de serveis socials integrat és la clau de l’èxit en la gestió de la complexitat”

Com ha ajudat el model de serveis socials de Castella i Lleó a avançar ara cap a un model

d’atenció integrada? 

El model de serveis socials de Castella i Lleó s’assenta sobre una trajectòria de col·laboració i

coordinació de la política social amb totes les entitats que presten serveis socials a la nostra regió. És un sistema en el que existeix una coordinació formal – en normativa i en finançament – entre l’Administració Regional, les Entitats Locals, de més de 20.000 habitants, Ajuntaments i Diputacions Provincials, que tenen la competència en aquesta matèria, i les entitats del Tercer Sector.

Tant el territori com la dispersió i característiques de la població fan que prestar serveis a Castella i Lleó sigui complex.

És un territori molt extens, amb una població que s’assenta en gran proporció en l’àmbit rural, amb una multitud de municipis, en alguns casos molt petits, i amb una població molt envellida. La forma d’organitzar-se a l’hora de prestar serveis socials a Castella i Lleó possibilita poder oferir serveis de proximitat en les mateixes condicions a tots els seus ciutadans, independentment d’on resideixin. La Llei de serveis socials de 2010 és la norma en la que cristal·litzen aquest model i a partir de la qual se segueix desenvolupant el sistema des d’aquesta perspectiva integrada i coordinada.

Quins factors d’èxit ha tingut el seu model de serveis socials? En què la van encertar? 

Per tal d’aconseguir l’èxit en la gestió de la complexitat, a la que veníem enfrontant-nos en matèria d’atenció social, és clau la visió d’un sistema de serveis socials integrat. Un sistema amb una Llei de serveis socials que fonamenti aquesta perspectiva, és clau per al bon desenvolupament i govern de les diferents actuacions en política social. Per a fer això és necessari comptar amb el major consens possible entre els diferents agents socials.

Una altra de les claus és generar una estructura procedimental clara, amb un sistema informàtic de gestió compartit per a tots els professionals del sistema.

 

A Castella i Lleó comptem amb un sistema d’accés unificat als serveis socials que té un programari informàtic que possibilita que tots els professionals dels serveis socials de la Comunitat puguin estar treballant alhora a la mateixa aplicació, compartint la informació i tasques a desenvolupar en cada cas. També comptem amb una cartera de serveis socials integrada per a tot el territori de Castella i Lleó, fet que possibilita garantir l’equitat en l’atenció. L’atenció de proximitat és una altra de les claus. El sistema de serveis socials té professionals amb un gran desplegament sobre el territori, als centres d’acció social, que exerceix la seva funció de coordinació de cas al primer nivell d’atenció, serveis socials bàsics, que funciona com a porta d’entrada organitzada al sistema en el seu conjunt i en el que intervé un coordinador de cas. També existeixen equips d’atenció especialitzada – suport a l’autonomia, intervenció familiar, inclusió – que funcionaria a un segon nivell d’atenció davant situacions de major complexitat.

Com estan avançant ara cap a un model d’atenció integrada social i sanitària? 

A Castella i Lleó existia una trajectòria de coordinació socio sanitària que seguia el mateix principi abans comentat: un nivell de proximitat, els treballadors de serveis socials, que són coordinadors de cas al primer nivell d’atenció dels serveis socials, comparteixen espais de treball i decisió sobre l’atenció de casos complexos amb els Equips d’Atenció Primària del sistema sanitari (Equips de Coordinació de Base, ECB), amb estructures d’avaluació, direcció i suport a nivell provincial i regional (Comissions de Coordinació Socio sanitària). Amb l’evolució d’ambdós sistemes, especialment amb l’evolució que ha sorgit en l’àmbit dels serveis socials, que és el sistema que aquests darrers anys ha estat sotmès a un major canvi organitzatiu, hem comprovat que aquest nivell de coordinació ha de dirigir-se cap a un model d’atenció integrada, amb la qual cosa, ambdós sistemes han de funcionar de manera complementària i establir processos compartits d’atenció.

El resultat, per al ciutadà, és el d’un sistema que atén diferents situacions de necessitat – amb components combinats de salut i de suport social – en un mateix procés, de manera organitzada i amb claredat en els resultats, serveis i prestacions que la persona ha de rebre.

A Castella i Lleó comptem amb alguns processos consolidats que funcionen amb aquesta perspectiva: unitats de convalescència socio sanitària, procés integrat d’atenció a les persones amb malalties mentals; i se segueix treballant en la implantació de nous processos d’atenció integrada.

 

Quin paper tindran els serveis d’atenció domiciliària a la seva Comunitat?

En el futur, la dinàmica poblacional farà que el volum de persones amb malalties cròniques i que puguin tenir alguna situació de discapacitat i de dependència creixi notablement, degut a l’envelliment de la població. Amb el model d’atenció del que venim (assistencial, prestacional) serà complicat poder fer front a aquest volum de necessitats.

L’atenció a domicili de les persones és clau per tal de prevenir i també per a atendre casos pràcticament amb qualsevol nivell de complexitat. Els procediments d’atenció han de flexibilitzar-se i acomodar-se a aquesta nova situació per a poder aconseguir que el ciutadà sigui un agent actiu.

L’atenció a domicili a Castella i Lleó és especialment complexa i ha de lluitar contra l’exclusió territorial. És necessari que els serveis que es promouen millorin la igualtat d’oportunitats dels serveis bàsics de la població del mitjà rural, han de facilitar, acostar i millorar l’accés de les persones que resideixen en el medi rural, tenint en compte la situació de vulnerabilitat que té bona part d’aquesta població.

Fa uns mesos van participar a unes jornades sobre l’ús de les TIC en la coordinació entre els sistemes social i sanitari. Com estan avançant en aquest àmbit?

Com s’ha exposat anteriorment, el desenvolupament del suport tecnològic als processos d’atenció social i sanitària integrada a Castella i Lleó s’està desenvolupant dins del que anomenem la “Plataforma Tecnològica”, que compta amb finançament del MINECO (es va signar – Sanitat, Serveis Socials i el Ministeri – el conveni de col·laboració al 2015) i que ens ha portat a realitzar una tasca prospectiva del que pot ser el futur de l’atenció integrada a la Comunitat, amb la qual cosa és precís un desenvolupament dels sistemes d’informació.

Aquest node d’informació compartida permetrà el desenvolupament d’aplicacions i tecnologies de desenvolupament conjunt, entre sanitat i serveis socials, destinades a la provisió de processos, actuacions i serveis socials i sanitaris integrats.

La presència de tecnologia a la llar del ciutadà per recolzar aquests processos serà cada vegada més important i tant els ciutadans, com els professionals, la integraran de manera natural en el seu dia a dia.

Quines lliçons han après? Què els recomanaria a altres Comunitats Autònomes que estiguin treballant en la construcció d’un model d’atenció integrada? 

És imprescindible esbossar una estratègia global que dibuixi la finalitat d’aquesta atenció integrada i el camí a seguir, però una de les claus que poden fer consolidar un model d’atenció integrada és començar a treballar els processos d’atenció d’un en un. No abordar totes les àrees de necessitat en els seu conjunt és important, perquè tractar de fer-ho por portar a l’organització al fracàs, degut al volum i a la complexitat dels sistemes. També ho és comunicar i compartir el canvi amb els professionals dels sistemes i amb els ciutadans. Quan es posa en marxa un procés nou en el que els sistemes sanitari i social van funcionant de manera coordinada, és imprescindible conèixer i comprendre els beneficis d’aquesta nova orientació, i també els possibles riscos.

Entenc que com a consell o recomanació, des de la nostra experiència, a altres Comunitats o regions que pretenguin desenvolupar una atenció social i sanitària integrada, els diria que es necessari que creïn i reforcin el sistema de serveis socials, integrant a tots els agents que presten serveis prèviament.

No pot haver-hi coordinació socio sanitària ni atenció integrada si el sistema de serveis socials no funciona com a tal, on tradicionalment han conviscut una multitud d’actors sense una estratègia compartida, generant complexitat administrativa per al ciutadà, duplicitats i ineficiències.

Carlos Raúl de Pablos Pérez va ser director general de Família i Polítiques Socials a la Conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats de Castella i Lleó. Actualment exerceix el càrrec de gerent de Serveis Socials a la mateixa comunitat autònoma. Forum ITESSS parla amb ell sobre el model d’èxit de serveis socials de Castella i Lleó.